Tawny Frogmouth

Scientific Name: Podargus Strigoides