Tawny Frogmouth (Podargus Strigoides)

Scientific Name: Podargus Strigoides