Bavay’s Gecko

Scientific Name: Eurydactylodes Vieillardi