Mexican Red-Kneed Tarantula

Scientific Name: Brachypelma Smithi