Mexican Red-Kneed Tarantula (Brachypelma Smithi)

Scientific Name: Brachypelma Smithi