Tawny frogmouth

Scientific Name: Podargus strigoides