Feathertail glider

Scientific Name: Acrobates pygmaeus