Bavay’s gecko

Scientific Name: Eurydactylodes vieillardi