Diamond python

Scientific Name: Morelia spilota spilota