Mexican red-kneed tarantula

Scientific Name: Brachypelma smithi